Súťaž o 3x pobyt

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže SÚŤAŽ O 3X POBYT V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH V APART CLUBE ZORA (ďalej aj ako „súťaž“) na www.hausmarket.sk vyhlasovateľa súťaže  CHP GROUP s.r.o., Ťačevská 603/7, 085 01  Bardejov (ďalej len „štatút“).

 

 

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

 

Meno a priezvisko/ Obchodné meno:

CHP GROUP s. r. o.

Miesto podnikania:

Ťačevská 603/7, 085 01 Bardejov

IČO:

52343766

Zapísaný v registri:

OS Prešov

Číslo zápisu v registri:

Vložka číslo:  38099/P

DIČ:

2120982050

IČ DPH:

SK2120982050

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 

 

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 

 1. Účelom súťaže je o 3x pobyt je propagácia stránky a produktov www.hausmarket.sk (ďalej len „súťaž“)

 

 1. Predmetom súťaže je zakúpenie tovaru na stránke www.hausmarket.sk v hodnote minimálne 200€ v jednej objednávke

 

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 

 1. Súťaž trvá odo dňa 22.6.2019 od 00:01 hod. do dňa 31.8.2019 do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa 31.8.2019 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

 

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

 

 1. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu nakúpi na stránke www.hausmarket.sk v hodnote minimálne 200€.

 

 1. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

 

 1. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

 

 1. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

 

 1. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

 

 1. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť CHP GROUP s. r. o. voči nemu nemá žiadne záväzky.

 

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

 

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

 

 • 3x 3 dňový pobyt (2 noci) Pobyt v Apart Clube ZORA v Bardejovských Kúpeľoch. (http://zora-club.com/) s polpenziou. Výhru si je možné uplatniť do 27.12.2019

                                            

 

 

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 

 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 7.9.2019.

 

 1. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

 

 1. Vyžrebovaní budú traja výhercovia ceny. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.

 

 1. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

 

 1. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

 

 1. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 

 1. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude  vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

 

 1. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ stránke www.hausmarket.sk
 3.  
 4. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 5. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

 

V Bardejove dňa 21.6.2019

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:

 

CHP GROUP s. r. o.

Ťačevská 603/7

085 01  Bardejov

IČO: 52343766

DIČ: 2120982050

IČ DPH: SK2120982050